تاریخ صفویه

دوره صفویه دوران بسیار مهمی در تاریخ فرهنگی-اجتماعی ایران و افغانستان است و بسیاری از پدیده‌های فرهنگی-اجتماعی این دو جامعه‌ ریشه یا بدیل در همین عصر تاریخی دارد. تاریخ صفویه را از جنبه‌های مختلف می‌توان بررسی کرد، اما علاقه‌مندی من در دوران صفویه آیین‌ها و نمودهای فرهنگی است.