تاریخ اسلام و سیره

تاریخ اسلام زیربنای فکری جامعه مسلمانان است و چه بخواهیم چه نخواهیم باورهای دینی ما از گذرگاه تاریخ به دست ما رسیده‌اند. تاریخ اسلام و سیره را جایی برای شناخت بهتر آموزه‌ها و باورهای دینی می‌بینم.