تاریخ تمدن

تمدن‌پژوهی در مطالعات تاریخی رویکردی اندیشه‌محور است که تاریخ انسانی را بر محور تمدن به یکدیگر پیوند می‌زند. تمدن‌پژوهی را یکی از مطالعات تاریخی‌ام گرفته ام.