ادبیات دراماتیک

درام گونه‌ی مهمی از ادبیات و نیاز مهم جامعه‌ی هنرهای نمایشی است. از سال‌ها پیش آموخته‌ام و گاهی نمایشنامه و گاهی فیلمنامه می‌نویسم.