«سفر نویسندگی»

کارگاه «آغاز نویسندگی» را با دو برابر ظرفیت شروع و برای بازدهی بیشتر و بهتر به دو کلاس صبحگاهی و شامگاهی تقسیم کردم.

هشت جلسه دو ساعتی، هر جلسه چهار بخش:

30 دقیقه نگارش خلاق

30 دقیقه تجربه‌های نویسندگی

30 دقیقه بحث‌های تئوریک و ژانرشناسی

30 دقیقه خوانش کارگاهی آثار ادبی

سفر آغاز شد!