تاریخ افغانستان

وقتی از تاریخ افغانستان سخن می‌گوییم، تاریخ معاصر تبادر می‌شود و پادشاهی احمدشاه ابدالی تا دهه‌های اخیر را گستره‌ی تاریخ افغانستان می‌شمرند. تصور نادرستی است که تاریخ معاصر را تمام تاریخ افغانستان تلقی کنیم و دوره‌های تاریخی میانه و کهن و باستانی‌اش را از یاد ببریم. مطالعات و نوشته‌های متعددی را در گستره کلان تاریخ افغانستان انجام داده‌ام، اما بر دوران معاصر به‌ویژه دوره‌ی امیرعبدالرحمن تا دوران ظاهرشاه متمرکز شده‌ام.