ادبیات داستانی

داستان را با گونه‌های مختلفش از رمان تا داستان کوتاه و داستانک مهمترین نوع ادبیات روایی مدرن می‌دانم و می‌خوانم و می‌نویسم.