شب ادبیات معاصر افغانستان

دیدار و گفتگو با

سید مرتضی حسینی شاهترابی(نویسنده و پژوهشگر)

حمزه محمودی(شاعر)

ویژه اولین‌نمایشگاه بین المللی دستاوردها و توانمندی های مهاجرین خارجی استان قم

…………………………………………..

 زمان: یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲ / ساعت  ۱۸ تا ۲۱

مکان: محل نمایشگاه –  غرفه خانه کتاب افغانستان