آن‌چه رسانه‌ها از من می‌گویند

رسانه‌های جمعی روایت‌های خود را از جامعه، فرهنگ، دانش و هنر و ادبیات دارند.

همراهم شوید با روایت رسانه‌ها از نوشته‌ها، گفته‌ها و حضورم در گستره‌های مختلف.