یلدای داستان مهاجر

خزان اندک‌اندک می‌رود و یلدا پیوند خزان و زمستان‌مان می‌شود. خزان و زمستانی که امسال محصور در قرنطین و کویید19 است.

می‌خواهیم یلدای‌مان را رنگ داستان بدهیم و به پیشواز شب چله همراه با داستان‌نویسان جوان مهاجر از چارسوی دنیا داستان بخوانیم و درباره‌ی داستان بگوییم و بشنویم.

از هم‌اکنون دعوتید به مهمانی

«یلدای داستان مهاجر»

با حضور

«فاطمه_خالقی»

از آلمان

«مائده علوی»

از سویدن

«سمیه کابلی»

از ترکیه

«خدادادش حیدری»

از تهران

«هانیه ناطقی»

از مشهد

«سیدمحمود حسینی»

از تهران

و میزبانی

«مرتضی شاهترابی»

شنبه 29 آذر1399

ساعت هشت شب به وقت تهران

در اینستاگرام

https://www.instagram.com/shahtorabi