کلک موج و احوال دریا

رونمایی و نقد کتاب

 🔹️کلک موج و احوال دریا

یادداشت‌‍ها و خاطرات سیدآقاحسین سانچارکی

…………………………………………

برگزارکننده: خانه کتاب افغانستان

با حضور:

 ▫️ سیدعسکر موسوی

▫️ محمدعلی جویا

▫️ عبدالقیوم سجادی

▫️ محمدامان فصیحی

▫️ دبیرنشست: سید مرتضی حسینی شاهترابی

زمان: سه شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ازساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان: قم – بلوار معلم – مجتمع ناشران – طبقه سوم – سرای ناشران