نقد فیلم جاده یک طرفه (راه بی بازگشت)

نمایش و نقد فیلم جاده یک طرفه ساخته بصیر سنگی (فیلمساز جوان افغانستان)

با حضور

سید مرتضی حسینی شاهترابی (نویسنده و منتقد مهاجر)

و

صابر الله دادیان (فیلمساز ایرانی)