شب داستان اصفهان

انجمن نقد ادبی روایت دوم برگزار می‌کند:

«شب داستان اصفهان»

با حضور

«سلمان باهنر»

«مهدی باتقوا»

«نسیبه فضل‌اللهی»

«اعظم منتظرالظهور»

«حسین ورجانی»

«سعید ناظمی»

«مرتضی شاهترابی»

جمعه سوم بهمن1399

ساعت 20الی 22

در این برنامه:

نسل‌های مختلف داستان‌نویسی ایران برخاسته از اصفهان را بیشتر می‌شناسیم، درباره تجربه‌های ترجمه داستان کودک و نوجوان از ادبیات انگلیسی‌زبان به ادبیات فارسی می‌گوییم و با لویس ساکر آشناتر می‌شویم.

شب داستان اصفهان فرصتی است برای آشنایی بهتر با ادبیات داستانی فارسی.   

این برنامه زنده

 در اینستاگرام «روایت دوم» برگزار می‌شود.

https://www.instagram.com/revaiate_dovvom