بومی‌نویسی در داستان

گفت‌وگو می‌کنیم که گفت‌وگو بنیان اندیشه است.