افغانستان به روایت نویسندگان ایرانی

نشست تخصصی داستان

با موضوع «افغانستان به روایت نویسندگان ایرانی»

با حضور سید مرتضی حسینی شاهترابی

همراه با گفت و گو درباره کتاب شیرهای کابل

استان کرمان: شهر سیرجان، موسسه فرهنگی معراج اندیشه